SailingNet - Szerokie Wody Internetu

Regulamin serwisu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Serwis internetowy SailingNet, dostępny pod adresem internetowym www.profil.sailingnet.pl, prowadzony jest przez firmę PR-point Ewa Sołtysiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5551295471, REGON 221650043
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Użytkowników serwisu i określa zasady i tryb zawierania z Użytkownikiem Umowy świadczenia usługi na odległość za pośrednictwem Serwisu.

§ 2

Definicje

1. Użytkownik - osoba fizyczna zawierająca ze Usługodawcą umowę świadczenia usługi w ramach Serwisu.
2. Usługodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą .PR-point Ewa Sołtysiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5551295471, REGON 221650043
3. Serwis - Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym
• www.profil.sailingnet.pl
4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
5. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
6. Konto - konto Użytkownika w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Użytkownika w Serwisie.
7. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
8. Umowa Świadczenia usługi - umowa świadczenia usługi Serwisu zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego.

§ 3

Kontakt z Serwisem

1. Adres e-mail Usługodawcy: biuro@sailingnet.pl
2. Użytkownik może porozumiewać się ze Usługodawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, w tym logowania i edycji treści Serwisu, niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje ogólne

1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
2. Przeglądanie Serwisu i korzystanie z jego funkcjonalności wymaga założenia Konta.
3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

§ 6

Zakładanie Konta w Serwisie

1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail. Opcjonalnie: numer telefonu.
2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7

Wykonanie umowy świadczenia usługi

1. Zawarcie Umowy Świadczenia usługi między Użytkownikiem a Usługodawcą następuje po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu przez Użytkownika.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Użytkownik może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Świadczenia usługi bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od momentu pierwszego zalogowania do Serwisu.
3. Użytkownik może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Użytkownika drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1.Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy.
2.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Użytkownika składającego reklamację, w tym Login i adres e-mail.
3.Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Decyzja w sprawie rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczna.

§ 13

Dane osobowe w Serwisie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Świadczenia usługi, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Świadczenia usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zawarte w Serwisie elementy graficzne, rozwiązania, logotypy i multimedia stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie prawami autorskimi.
3. Spory wynikające z Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Usługodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach Użytkownika, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
SailingNet